ΜΕΡΗ ΖΕΥΞΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ / ΛΑΜΑ ΠΛΑΙΝΗ ΑΡΟΤΡΟΥ