ΜΕΡΗ ΖΕΥΞΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ / ΠΥΡΡΟΣ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΛΑΜΑΣ