ΜΕΡΗ ΖΕΥΞΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ / ΓΡΥΛΛΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ-ΜΑΓΓΑΝΑΚΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ