ΜΕΡΗ ΖΕΥΞΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ / ΓΡΥΛΛΟΣ-ΔΙΧΑΛΟ ΑΡΟΤΡΟΥ