ΜΕΡΗ ΖΕΥΞΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ / ΓΡΑΝΑΖΙ ΓΡΥΛΛΟΥ ΑΡΟΤΡΟΥ