ΜΕΡΗ ΖΕΥΞΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ / ΓΡΥΛΛΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ-ΣΤΑΘΕΡΟΣ