ΜΕΡΗ ΖΕΥΞΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ / ΓΡΥΛΛΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ-ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΓΓΑΝΑΚΙ