ΜΕΡΗ ΖΕΥΞΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΕΡΟΝΗ ΑΡΟΤΡΟΥ